Par skolu

Vēsture

Reorganizējot Bauskas 1.vidusskolu un atjaunojot Bauskas Valsts ģimnāziju, 2011.gada 1.septembrī tiek dibināta Bauskas sākumskola. Skolā strādā 40 pedagogi, mācās 369 izglītojamie 1.- 6.kl.

Bauskas sākumskola ir vispārējās pamatizglītības iestāde, kas realizē pamatizglītības pirmā posma (1.- 6.kl.) izglītības programmu (kods: 11011111)

2012./2013. m.g. tika atvērtas vēl divas izglītības programmas: Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) humanitārā un sociālā virziena programma (kods 11012111) un Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 11013111).

Kopš 2013. gada 7. janvāra skolā tiek realizēta arī Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 11015611).

Skola piedāvā plašas iespējas interešu izglītībā un ārpusklases nodarbībās:

* dejot sporta dejas;
* dejot tautas dejas;
* dziedāt koros un ansambļos;
* spēlēt teātri;
* nodarboties ar sportu;
* 1.klasē papildus apgūt angļu valodu.

Skolā strādā psihologs, logopēds, medmāsa, sociālais pedagogs, notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības.

Skolā:

* ir pagarinātās dienas grupas nodarbības 1.- 4.klašu skolēniem;
* darbojas „Mazā biznesa skola”;
* notiek attīstošās apmācības nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem;
* ir bibliotēka, skolēni ir nodrošināti ar mācību grāmatām.

Skolas simbolika

Bauskas sākumskolas himna

Mūzikas autore Marina Lazdiņa
Vārdi pēc Enijas Mišelas Dzenes un Initas Nagņibedas

Pilsētā, kur satiekas
Upes trīs un cilvēki,
Lepni slejas skola stalta-
Prieka piepildīta, balta.

Skolas gadi gaismas pilni
Bērniem zināšanas dod,
Skolotāju sirdis silda,
Jauniem sapņiem spēku rod.

Piedziedājums:

Sākumskola mūsējā,
Sargātā un lolotā.
Zili zaļais taurenis
Mūsu dienas piepilda.

Lai arī kurā pasaules malā
Dzīves ceļi vestu mūs,
Vienmēr būs mūs’ pašu varā
Spārnus plest un atgriezties.

Piedziedājums:

Sākumskola mūsējā,
Sargātā un lolotā.
Zili zaļais taurenis
Mūsu dienas pavada.

Bauskas sākumskolas karogs       

Idejas skices autore Laura Eze

skolotāja – konsultante Aiva Linkeviča

ideju materiālā realizēja Maira Vīķe

19710976

 Bauskas sākumskolas logo

taurenis

Logo autors Ivars Ignatjevs